خرید و حمل ۲۹ دستگاه ترانسفورماتور انتقال و فوق توزیع توسط شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان (۱۳۹۷/۱۲/۰۴)

شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان درراستای تامین برق مستمر و مطمئن، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع، رفع افت ولتاژ ایستگاههای انتقال وفوق توزیع و مشترکین منطقه، کاهش خاموشی های ناخواسته ناشی از ازدیاد بار در زمان پیک مصرف، کاهش زمان جابجایی بار و رفع خاموشی پس از حوادث رخ داده در شبکه، اقدام به خرید وحمل ۲۹دستگاه ترانسفورماتور انتقال وفوق توزیع به شرح زیر نموده است.

خرید و حمل ۱۵ دستگاه ترانسفورماتور انتقال و ترکیبی جهت پستهای انتقال مازندران و گلستان به مبلغ ۶۰۶۲۵۶میلیون ریال

خرید و حمل ۱۰ دستگاه ترانس ۴۰ مگاولت آمپر جهت پستهای فوق توزیع مازندران و گلستان به مبلغ ۱۶۷۲۱۰میلیون ریال

خرید دو دستگاه ترانس ۵۰ مگاولت آمپر جهت پست ۶۳ کیلوولت بابل ۵ به مبلغ ۳۶۲۰۰میلیون  ریال

خرید دو دستگاه ترانس ۵۰ مگاولت آمپر جهت پست ۶۳ کیلوولت گرگان ۲ به مبلغ ۳۶۲۰۰میلیون ریال

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای مازندران

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات