اولین دوره ممیزی دفتر بازار برق شرکت توزیع برق غرب مازندران برگزار شد


مهندس فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در حاشیه این ارزیابی ضمن مثبت خواندن این گونه ارزیابی ها در شناسایی نقاط مثبت و منفی فعالیت ها اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش بزرگی از هزینه ها مربوط به خرید انرژی است مدیریت هزینه ها در این بخش با راهکارهای جدید می تواند صرفه جویی بسیار خوبی در هزینه های شرکت داشته باشد که نقش بازار برق در این مهم بسیار موثر است.

وی در ادامه گفت: طراحی سامانه نرم افزاری جدید برای ارایه وضعیت شبکه ،تراکنش تامین و هزینه مالی شرکت ها در بازار و مقایسه با یکدیگر و وجود اطلاعات هواشناسی بسیار ضروری است.

فرح زاد ادامه داد: قرائت کنتورهای داخل پست های ۲۰/۶۳ کیلو ولت یکی از مسائلی است که باید راهکارمناسبی در این خصوص اندیشیده شود.

مهندس پاکزاد مدیربازار برق شرکت توزیع گلستان وممیز شرکت توانیر در این دوره نیز در سخنانی گفت: اهداف و عملکرد شرکت توانیر در حوزه شرکت های توزیع در حال تغییر بوده و شرکت های توزیع به عنوان یک بنگاه اقتصادی مطرح شده اندبه گونه ای که تجلی وصول در خرید انرژی بوده و همان تجلی را باید در بخش فروش هم داشته باشیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در شرکت توزیع برق غرب مازندران ،معاونت بهره برداری متشکل از یک تیم همدل ،هماهنگ و همراه است که دفتر بازار برق نیز با تلفیق تعصب شرکتی و دانش کامل در زمینه بازار برق ، فعالیت های ارزنده ای را انجام داده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک شرکت در شهر نوشهر می باشد

   نظرات