سمینار بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی برگزار شد

سمینار بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی برگزار شد

با مشارکت و همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم و  مرکز معماری ایران (نمایندگی قم) سمینار معماری، احساس، اندیشه ؛ بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی  برگزار شد.

سمینار بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی برگزار شد

سمینار بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی برگزار شد

سمینار بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی برگزار شد

سمینار بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی برگزار شد

سمینار بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی برگزار شد

سمینار بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی برگزار شد

سمینار بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی برگزار شد

سمینار بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی برگزار شد

سمینار بازاندیشی معماری و هویت اجتماعی برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات