آغاز رنگ امیزی خیابان بلوار سی متری شمالی

آغاز رنگ امیزی خیابان بلوار سی متری شمالی

آغاز رنگ امیزی خیابان بلوار سی متری شمالی

آغاز رنگ امیزی خیابان بلوار سی متری شمالی

آغاز رنگ امیزی خیابان بلوار سی متری شمالی

آغاز رنگ امیزی خیابان بلوار سی متری شمالی

آغاز رنگ امیزی خیابان بلوار سی متری شمالی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

  منبع خبر

  شهرداری علی آباد کتول

  شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

   نظرات