نصب علایم ترافیکی و راهنمایی در سطح شهر به

نصب علایم ترافیکی و راهنمایی در سطح شهر به

نصب علایم ترافیکی و راهنمایی در سطح شهر به همت سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری علی اباد کتول

نصب علایم ترافیکی و راهنمایی در سطح شهر به همت سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری علی اباد کتول

نصب علایم ترافیکی و راهنمایی در سطح شهر به همت سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری علی اباد کتول

نصب علایم ترافیکی و راهنمایی در سطح شهر به همت سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری علی اباد کتول

نصب علایم ترافیکی و راهنمایی در سطح شهر به همت سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری علی اباد کتول

نصب علایم ترافیکی و راهنمایی در سطح شهر به همت سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری علی اباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات