معابر اصلی و فرعی شهر بیجار نمک پاشی شدند


معابر اصلی و فرعی شهر بیجار نمک پاشی شدند.