سفرمعاون وزیرنیروومدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به...

مهندس قاسم تقی زاده خامسی معاون وزیرنیرودرامورآب وآبفاو مهندس محمدحاج رسولیهامدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظوربررسی عملیات مدیریت سیلاب وپروژه های دردست احداث منطقه سیستان به زابل سفرکردند.

درابتدای این سفرمسئولین ارشدوزارت نیروجلسه ای راباحضوراستاندارسیستان وبلوچستان درزاهدان برگزارکردندوسپس به منطقه سیستان عزیمت کردند. معاون وزیرنیرودراین سفرازمحل ورودی آب به منطقه سیستان،پروژه سازه کنترلی چاه نیمه یک به سه وایستگاه پمپاژحجم مرده چاه نیمه ۴بازدیدکرد. تقی زاده خامسی گفت :هدف ازاین سفربررسی وضعیت سیلاب واثرات آن برمخازن چاه نیمه است. وی افزود:دربازدیدامروزتاثیرات پروژه های دردست احداث وزارت نیروکه خوشبختانه بسیاری ازآنهابه اتمام رسیده اندبرمدیریت سیلاب بررسی شد. گفتنی است درجریان عملیات مدیریت سیلاب سیستان مقادیری ازآب ورودی به مخازن چاه نیمه ومابقی جهت استفاده کشاورزان به شبکه های آبیاری سنتی ومدرن هدایت شده است

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات