برگزاری جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای کرمان

برگزاری جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور معاون حفاظت و بهره برداری، معاون برنامه ریزی، مدیر مرکز مطالعات پایه منابع آب و مجریان و کارشناسان شرکت آب منطقه ای کرمان و همچنین جمعی از اساتید دانشگاه برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری، مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی، مهندس فغانی مدیر مرکز مطالعات پایه منابع آب و مجریان و کارشناسان شرکت آب منطقه ای کرمان و همچنین جمعی از اساتید دانشگاه در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۷ در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مسائل مد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات