دومین نشست شورای هماهنگی مدیران شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان لرستان برگزار گردید

دومین نشست شورای هماهنگی مدیران شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان لرستان برگزار گردید

دومین جلسه شورای هماهنگی و انسجام بخشی صنعت آب و برق به ریاست میرزایی، مدیر عامل آب منطقه ای و رئیس شورای هماهنگی شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان لرستان برگزار گردید. به گزارش ر‌وابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، دومین جلسه شورای هماهنگی و انسجام بخشی صنعت آب و برق به ریاست میرزایی، مدیر عامل آب منطقه ای و رئیس شورای هماهنگی شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان لرستان برگزار گردید. در این جلسه تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه، چاه های شرب و کشاورزی، تطبیق حساب های فی ما بین شرکت ها و مدیریت مصرف آب و برق در ساعات پیک بارمورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین میرزایی، رئیس شورای هماهنگی و انسجام بخشی صنعت آب و برق استان بعنوان رئیس کمیته ورزش شرکت ها انتخاب گردید.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

منبع خبر

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات