پاکسازی پارک الغدیر و میدان هفت شهید توسط اعضای شورای اسلامی شهر و انجمن های مردم نهاد


پاکسازی پارک الغدیر و میدان هفت شهید توسط اعضای شورای اسلامی شهر و انجمن های مردم نهاد