گزارش تصویری /لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه /روایتی از اقدام و تلاش در حوزه عمرانی

گزارش تصویری /لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه /روایتی از اقدام و تلاش در حوزه عمرانی

روایتی از اقدام و تلاش در حوزه عمرانی شهرداری مبارکه

لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه ها در خیابان طالقانی
روایتی از اقدام و تلاش در حوزه عمرانی شهرداری مبارکه

لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه ها در خیابان شهدالینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات