تکنولوژی چرخه ترکیبی بیشترین سهم تولید نیروگاهی را در پاییز۹۷ کسب کرد

تکنولوژی چرخه ترکیبی بیشترین سهم تولید نیروگاهی را در پاییز۹۷ کسب کرد

به گزارش پایگاه خبری توانیر، گزارش عملکرد مجموعه بازار برق ایران در پاییز ۹۷ در بخش تولید کنندگان بازار برق، از افزایش خالص بهای خرید برق با سوخت قابل پرداخت به نیروگاه ها حکایت دارد که از ۲۷ هزار و ۹۸۲ میلیارد ریال در پاییز ۹۶ به ۳۰ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال در پاییز ۹۷ رسید و متوسط نرخ خرید برق از درب نیروگاه به ازای هر کیلووات ساعت از حدود ۵۰۸ ریال به حدود ۵۱۲ریال افزایش یافته است.


در این گزارش با اشاره به افزایش آمادگی کل نیروگاه ها از ۷۶.۳ درصد به ۷۷.۲درصد، میزان تولید از ظرفیت آماده نیروگاه ها ۶۷.۶ درصد عنوان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۷ درصد کاهش داشته است.


سهم آمادگی و مشارکت در تولید برق نیروگاه ها به تفکیک نوع تکنولوژی و مالکیت از دیگر بخش های این گزارش است که بر پایه آن واحدهای چرخه ترکیبی در پاییز ۹۷ بیشترین سهم مشارکت در تولید برق را داشتند و نزدیک به ۴۵ درصد از سهم تولید نیروگاه ها را به خود اختصاص دادند.

همچنین ظرفیت آماده به تولید موجود در شبکه ۳۸ درصد گزارش شده و حدود ۳۵ درصد از ظرفیت آماده کل کشور نیز به واحدهای گازی اختصاص یافته و سهم مشارکت این نوع واحدها در تولید برق نزدیک به ۲۰ درصد بود.

سهم مشارکت در تولید برق از نظر نوع مالکیت از دیگر بخش های این گزارش است که در این ارتباط شرکت های خصوص با سهم تقریبی ۵۲ درصد و سپس شرکت های مادر تخصصی تولید برق حرارتی با سهم ۲۵ درصد دارای بیشترین سهم مشارکت در تولید برق طی پاییز ۹۷ بودند.

در دسته بندی بر اساس تکنولوژی تولید برق، نیروگاه های اتمی، چرخه ترکیبی و گازی به ترتیب بیشترین ضریب اطمینان را داشتند همچنین کمترین درصد تولید از ظرفیت آماده، به نیروگاه های گازی و بیشترین درصد تولید از ظرفیت آماده نیز به نیروگاه های اتمی، آبی و سپس بخار اختصاص یافت این در حالیست که بیشترین نرخ خرید برق در پاییز ۹۷ به نیروگا ه های گازی و بیشترین نرخ انژری قابل تولید به نیروگاه های آبی و سپس اتمی مربوط بوده است.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات