گزارش تصویری از فعالیت ها و اقدامات شهرداری بیجار در ۲۴ ساعت گذشته

گزارش تصویری از فعالیت ها و اقدامات شهرداری بیجار در ۲۴ ساعت گذشته