دوران متناوب خشکسالی و ترسالی، تاکیدی بر اهمیت توجه به سیستم های مدرن جمع آوری آب باران در شهرها

دوران متناوب خشکسالی و ترسالی، تاکیدی بر اهمیت توجه به سیستم های مدرن جمع آوری آب باران در شهرها


دوران متناوب خشکسالی و ترسالی، تاکیدی بر اهمیت توجه به سیستم های مدرن جمع آوری آب باران در شهرها

مهندس طاهری اصل، رئیس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی می گوید: باران یک نعمت بزرگ الهی است که ما به دلیل عدم پیش بینی تمهیدات و تاسیسات لازم، به عنوان بحران به آن نگاه می‌کنیم. در کشورهای پیشرفته سیستمهایی برای جمع آوری و ذخیره گسترده آب باران ایجاد شده که نه تنها آب باران خسارتی به همراه ندارد، بلکه منبع مهم ذخیره برای سایر اوقات سال است.
وی می‌افزاید: مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان درباره جمع‌آوری آب باران و آب های خاکستری ساختمان ها، توضیح مختصری داده و به سرعت از آن عبور کرده است، در حالی که می‌توان موضوع را به اجرای مخازن عظیم جمع آوری آب باران به سطح شهر ها تعمیم داد و شورای مرکزی می تواند از هم اکنون پیشنهاد تدوین چنین آیین نامه ای را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی،  مهندس طاهری اصل با انتقاد از اینکه در مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان، از مدیریت بحران و مدیریت زیست برای مواردی چون سیل بند ها، آواربرداری در هنگام زلزله و رسیدگی به تاسیسات زیربنایی شهرها اثری دیده نمی‌شود، اضافه کرد: برای مقابله با حوادث، نیازمند رعایت اصول توسعه پایدار هستیم و ایجاد توازن بین سه اصل: اجتماع، اقتصاد و محیط زیست ضرورتی اساسی است، در حالی که هم ا‌کنون در طراحی شهرها فقط به اقتصاد توجه می‌شود و مردم به عنوان بهره برداران اصلی به همراه محیط زیست آنها به فراموشی سپرده می‌شوند.
نیاز به کار گروهی و تیمی و جامع نگری در طراحی ها و پرهیز از بخشی نگری و حوزه نگری دستگاه‌های مسئول، مشابه آنچه به گفته وی اخیراً در شیراز مشکل‌ساز شد، از دیگر نکات مورد اشاره عضو شورای مرکزی بود. وی با انتقاد از رویه شهرفروشی و تخلف فروشی شهرداری ها، خواستار توجه ویژه به مبانی شهرسازی و رعایت اصول و فنون این مهم در طراحی های شهری و تاسیسات زیربنایی شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات