گزارش تحلیل بارندگی در اسفند ماه ۱۳۹۷

گزارش تحلیل بارندگی در اسفند ماه ۱۳۹۷

مقایسه میزان بارش و حجم رواناب استان از ابتدای سال آبی جاری ۹۸-۹۷ تا پایان اسفند ماه نسبت به دوره مشابه گذشته و درازمدت مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب استان خراسان جنوبی اعلام کرد:متوسط ریزش های جوی از ابتدای سال جاری تا پایان اسفند ماه براساس محاسبات انجام شده به روش منحنی هم باران برابر ۹۱/۱۲ میلیمتر می باشد که این میزان نسبت به بارندگی سال قبل ( ۴۴/۴۰ میلی متر ) ۱۰۵/۲ درصد افزایش داشته و نسبت به متوسط بارندگی در دوره دراز مدت ( ۸۳/۲۲ میلی متر ) ۹/۵ درصد افزایش نشان می دهد. در ادامه شهابی فرد گفت: میزان پتانسیل رواناب تولید شده استان در این مدت در سال جاری ۴۴۸/۴ میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۱۴/۴۵ درصد افزایش و نسبت به دوره دراز مدت ۱۴/۹۸ درصد افزایش داشته است .

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات