آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم


آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم


شهرداری بیجار به استناد آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه شماره ۱۷۹۴/ش مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر، در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امورات مربوط به بخش های خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و دارای صلاحیت از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی که توانائی و تجربه مرتبط کافی در این زمینه را دارند، دعوت به عمل می آید ظرف مدت ده روز کاری پس از نشر آگهی، جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید اسناد مناقصه در وقت اداری، به واحد امور قراردادهای شهرداری بیجار مراجعه نمایند .


۱- شرکت در مناقصه برای کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای صلاحیت آزاد است .


۲- متقاضی می بایست مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه  را به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۶۷۳۰۰۴ بانک ملی واریز و یا به صورت یکی از تضمینات معتبر در معاملات دولتی و یا اسناد خزانه نزد شهرداری کارسازی نماید . بدیهی است به پیشنهادات بدون سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .


۳- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

۴- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات بدون نیاز به ارائه دلیل ، مختار است .


۵- کلیه هزینه های نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت خواهد شد .


لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

منبع خبر

شهرداری بیجار

شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

    نظرات