اولین جلسه شهر دوستدار کودک در شهرداری بیرجند تشکیل شد

اولین جلسه شهر دوستدار کودک در شهرداری بیرجند تشکیل شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات