چمن زنی پارک ۱۵ خرداد توسط واحد فضای سبز


چمن زنی و پاکسازی پارک ۱۵ خرداد توسط واحد فضای سبز