آغاز عملیات هرس درختان فرسوده سطح شهر توسط واحد فضای سبز شهرداری


آغاز عملیات هرس درختان فرسوده سطح شهر توسط واحد فضای سبز شهرداری