جایگاه ارزشی معماری باید در جامعه باز تعریف شود

جایگاه ارزشی معماری باید در جامعه باز تعریف شود


جایگاه ارزشی معماری باید در جامعه باز تعریف شود

دکتر طاهره نصر، رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در یاداشتی به مناسبت روز معمار نوشته است: حفظ هویت شهرها اصلی‌ترین بحث اخلاق حرفه ای است که باید مد نظر معماران قرار گیرد. وی وظیفه خطیر معماران را به میراث گذاردن محیط و سیمایی نیکو از شهر برای آیندگان می‌داند.
به عقیده دکتر نصر در شرایط امروز کشورمان، معماران وظیفه ای بیش از خلق فضا دارند. وظیفه ای که بر پایه اخلاق استوار است و بایستی دانش حرفه ای بر محور توجه به اخلاق مداری مدنظر قرار گیرد.

وی می افزاید: شاید بتوان اصلی ترین بحث اخلاق حرفه ای که باید مدنظر معماران قرار گیرد را حفظ هویت شهرها دانست. چرا که معمار با خلاقیت خود فضایی را خلق می کند. بنابراین باید توجه معمار به خلق فضا در راستای ارتقای کیفیت سکونتگاه‌های انسانی و محیط زیست باشد.

این در حالی است که امروزه قطعا توجه به بستر هر شهر باید بیش از قبل مدنظر معماران باشد. چراکه ارتقای کیفی سیمای شهرها فقط توجه به آینده ساخت‌و‌سازها نیست و مساله ای قابل توجه است که از مولفه های موثر در آن می توان به نشانه های طبیعی هویت شهر اشاره کرد. همان نشانه هایی که در بسیاری موارد مورد بی توجهی قوانین توسعه شهری است.

رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور وظیفه معماران را بس خطیر می داند، چرا که باید محیط و سیمایی نیکو از شهر را برای آیندگان به میراث گذارند. به گفته وی، توجه به محیط از آن جنبه مهم است که بستر طراحی به عنوان عاملی هویت بخش به معماری باید مطرح باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات