تخریب مستحدثات غیر قانونی در حاشیه پارک ملی بمو

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات