اجرای عملیات چمن زنی و حاشیه زنی پارک بلوار غدیر و پارک الغدیر توسط نیروهای فضای سبز


اجرای عملیات چمن زنی و حاشیه زنی پارک بلوار غدیر و پارک الغدیر توسط نیروهای فضای سبز