آسفالت خیابان دکتر ریاضی در فاز ۲ توسط شهرداری بیجار


آسفالت خیابان دکتر ریاضی در فاز ۲ توسط  شهرداری بیجار