تکمیل مسجد جامع شهر دره شهراستان ایلام تا اواخر سال

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات