تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۷

قابل توجه مهندسین پروانه دار  محترم عضو سازمان  نظام مهندسی ساختمان
نظر به اینکه بهرمندی از مفاد دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۷ ( که جزئیات آن برای عملکرد سال ۱۳۹۷ متعاقبا" توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ خواهد شد ) . قطعی شدن مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ می باشد توصیه می شود تاقبل از پایان خرداد ماه ۱۳۹۸ نسبت به دریافت بر گ قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ از اداره امور مالیاتی ذیربط اقدام لازم بعمل آید شایان ذکر است آندسته از مهندسینی که قطعی شدن مالیات  سال ۱۳۹۶ آنان از طریق پیامک اعلام شده است نیازی به مراجعه حضوری ودریافت برگ قطعی را ندارند  .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات