برگزاری نشست تخصصی آب دردانشگاه سیستان وبلوچستان

برگزاری نشست تخصصی آب دردانشگاه سیستان وبلوچستان

نشست تخصصی باموضوع آب وچالشهای آن صبح امروزباحضورمدیرعامل و معاونین آب منطقه ای،ریس دانشگاه سیستان وبلوچستان وجمعی ازاساتیدودانشجویان رشته عمران وجغرافیا درزاهدان برگزارشد این نشست یکروزه که درسالن فن آوری دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزارشدابتدادکتررضایی ریس دانشگاه گفت :بنابرنظراستاندارمحترم مبنی برارتباط ادارات استان بادانشگاه خوشبختانه این اولین نشست وارتباط است که توسط آب منطقه ای برگزارمی شودکه نشانه اهمیت موضوع آب می باشد وی اظهارامیدواری کرددراین نشست بتوانیم کمک های مفیدی دربخش آب استان ایفا کنیم وبرنامه ریزی های مناسب برای چندسال آینده داشته باشیم وباعقلانیت دنبال طرحهای جدیدبرویم ،ریس دانشگاه سیستان وبلوچستان افزود،دانشگاه می تواندباهدف ارایه راه حل هایی درقالب خلق ایده های نوبرای چالش بخش آب استان وصرف هزینه های کم یاری گرمدیران باشد، درادامه این نشست مدیران گروه های آموزشی عمران ،جغرافیا وهمچنین دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی حضورداشتند به ایرادنقطه نظرات خوددرباره چالشهای آبی استان پرداختند وبه بحثهایی ازقبیل ،تلاش برای ذخیره آبهای موجود،فرهنگ استفاده ازآب ،تعغیرات اقلیمی ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

منبع خبر

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات