رفع تصرف ۱۰۰۰ متر از اراضی لیسار در تالش

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات