آسفالت و لکه گیری خیابان ۱۶ متری و کوچه های فاز یک توسط اکیپ آسفالت شهرداری بیجار


آسفالت و لکه گیری خیابان ۱۶ متری و کوچه های فاز یک توسط اکیپ آسفالت شهرداری بیجار