آغاز فرآیند بررسی آیین نامه نحوه سازماندهی مشارکت شهروندان در امور ایمنی و مدیریت بحران شهری در کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌های هیئت دولت

آغاز فرآیند بررسی آیین نامه نحوه سازماندهی مشارکت شهروندان در امور ایمنی و مدیریت بحران شهری در کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌های هیئت دولت

وزارت کشور، پ ی ش نو ی س آ یی ن نامه «نحوه سازمانده ی مشارکت شهروندان در امور ا ی من ی و مد ی ر ی ت بحران شهر ی و تع یی ن نقش و مسئول ی ت آنها در قالب سلسله‌مراتب شهر ی و فرآ ی ند مد ی ر ی ت بحران با رو ی کرد پا ی دارساز ی ، آموزش، رسته بند ی و تجه ی ز آنها» را جهت س ی ر مراحل بررس ی و تصو ی ب ه ی ئت وز ی ران ارائه نموده است.

به گزارش «پا ی گاه اطلاع رسان ی دفتر ه ی ئت دولت» وزارت کشور (سازمان شهردار ی ها و ده ی ار ی ها ی کشور) به استناد بند ( ۴ ) مصوبه موضوع «سند آس ی ب شناس ی مد ی ر ی ت بحران کلان‌شهرها» مبن ی بر ته ی ه آ یی ن‌نامه «نحوه سازمانده ی مشارکت شهروندان در امور ا ی من ی و مد ی ر ی ت بحران شهر ی و تع یی ن نقش و مسئول ی ت آنها در قالب سلسله‌ مراتب شهر ی و فرآ ی ند مد ی ر ی ت بحران با رو ی کرد پا ی دارساز ی ، آموزش، رسته‌ بند ی و تجه ی ز آنها» متن پ ی ش‌نو ی س ا ی ن آ یی ن‌نامه را که با همکار ی دستگاه‌ها ی ذ ی ‌ربط و با محور ی ت سازمان شهردار ی ‌ها و ده ی ار ی ‌ها و سازمان مد ی ر ی ت بحران کشور ته ی ه شده جهت س ی ر مراحل بررس ی و تصو ی ب ه ی ئت وز ی ران ارائه نموده است.

گفتن ی است سازمان شهردار ی ها و ده ی ار ی ها ی کشور، مطابق تصو ی ب نامه موضوع «سند آس ی ب شناس ی مد ی ر ی ت بحران کلان شهرها» که در سال ۱۳۹۶ به تصو ی ب رس ی د موظف به ته ی ه ا ی ن آ یی ن نامه شد که پ ی ش نو ی س آن پس از تشک ی ل جلسات و در ی افت نظرات و پ ی شنهادها ی دستگاه ها ی مختلف از جمله سازمان مد ی ر ی ت بحران، استاندار ی ها، دستگاه ها ی امداد ی و ستادها ی مد ی ر ی ت بحران شهردار ی ها ته ی ه،‌ تدو ی ن و به دولت ارائه شده است.

سامانده ی مشارکت شهروندان در امور ا ی من ی و مد ی ر ی ت بحران و تع یی ن نظام مشخص در ب ی ن کل ی ه سازمان ها ی به کارگ ی رنده ن ی رو ی داوطلب مردم ی به منظور استفاده در فعال ی ت ها ی مرتبط با مراحل چهارگانه مد ی ر ی ت بحران، ‌از مهمتر ی ن اهداف ا ی ن آ یی ن نامه به شمار م ی روند.

افزون برا ی ن،‌ ا ی ن آ یی ن نامه تمام ی سازمان ها و نهادها ی امداد ی و عمل ی ات ی فعال در حوزه ا ی من ی و مد ی ر ی ت بحران کشور از جمله جمع ی ت هلال احمر، شهردار ی ها و سازمان ها ی تابعه، بس ی ج و سا ی ر سازمان ها ی دارا ی مامور ی ت مشخص در ا ی من ی و مد ی ر ی ت بحران را دربر م ی گ ی رد.

پیش نویس آیین نامه

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات