روابط عمومی و حضور پررنگ در جشنواره های ارزیابی

روابط عمومی پیشانی هر اداره و نهاد حاکمیتی و خدمتگزار است که می توان با عملکرد مثبت خویش و ایجاد رابطه دو سویه بین مردم و مسئولین روحیه نشاط و امید را در جامعه بدمد.

بر همین اساس و با نظر به لزوم تقویت بیش از پیش نقش روابط عمومی ها در سازمان ها و همچنین ایجاد انگیزه و روحیه رقابت در همکاران روابط عمومی، جشنواره های مختلف ارزیابی برای روابط عمومی ها برگزار می شود.

وزارت نیرو به عنوان پیشرانه اصلی حرکت بخشهای گوناگون کشور ، از اقتصاد، کشاورزی و صنعت تا اسکان و آموزش و بهداشت، از سویی با حوزه‌های کلان و پایه ای کشور، ازجمله صنایع راهبردی و امنیت سر وکار داشته و از دیگر سو با تک‌تک شهروندان در دورافتاده‌ترین و کوچکترین اجتماعات کشور در تعامل است. همین امر موجب شده کار در وزارت نیرو نه صرفاً کنشی فنی در راستای تامین آب و برق، بلکه به همان اندازه و در مواردی به مراتب حساستر و مهمتر، کنشی اجتماعی و فرهنگی بوده و ورود و توجه به حوزه فرهنگ از اهمیت به سزایی در وزارت نیرو برخوردار شود.

در این میان روابط عمومی‌ها در جایگاه واسطه سازمان و مردم، بیشترین وظیفه را در تبیین رویکرد اطلاع  رسانی بهنگام و به موقع و همچنین رویکرد فرهنگی مجموعه داشته و مهمترین نهاد عامل در امر اطلاع زسانی،آموزش و تغییر فرهنگی هستند و از این رو، ارزیابی عملکرد آنان در ایجاد فضای گفتمان دوسویه بین سازمان و مردم، سرعت در شیوه کار و تغییر و اصلاح برخی روشها و بهره‌بردن از روشهای نوین  از اهمیت به سزایی برخوردار است .

با عنایت به موارد فوق ، لزوم ارزیابی عملکرد به عنوان یک مسئولیت مدیریتی که استانداردهای عملکرد را مشخص و تعیین می‌کند ، ویژگی‌های کارکنان و تخمین حدود توانایی آنها را ممکن و نیاز به آموزش و بهبود توانایی مجموعه روابط عمومی و کارکنان را مشخص می‌سازد، در مقطع فعلی ضرورتی انکار ناپذیر دارد.

از جمله جشنواره های ارزیابی که روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی در آنها حضور فعال و پررنگی دارد می توان به جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت نیرو،جشنواره روابط عمومی های برتر استان مرکزی،جشنواره سرآمدان روابط عمومی ایران،جشنواره روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران و ... اشاره کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات