سه بهله پرنده شکاری و ۲۰ قطعه کبک در مشهدکشف شد

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات