کشف گوشت قوچ وحشی از منزل یک شکارچی متخلف در بردسکن

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات