تهیه سیاهه انتشار آلودگی هوای مشهد در مراحل نهایی است

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات