کودکان و نوجوانان شوشتر در مسیر اجرای طرح دوباره بی زباله و با شعار نه به پلاستیک، جشنواره ای از دست سازه های خود با مواد دورریختنی انجام شد
   
   اختتامیه طرح دوباره بی زباله در جشنواره دست سازه ها با دورریختنی ها در شوشتر

کودکان و نوجوانان شوشتر در مسیر اجرای طرح دوباره بی زباله و با شعار نه به پلاستیک، جشنواره ای از دست سازه های خود با مواد دورریختنی انجام شد اختتامیه طرح دوباره بی زباله در جشنواره دست سازه ها با دورریختنی ها در شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات