اسامی کاندیدهای هیئت مدیره و بازرسین انجمن علوم و فنون دریایی ایران

اسامی کاندیدها

لینک اصل خبر در سایت انجمن علوم و فنون دریایی ایران

    منبع خبر

    انجمن علوم و فنون دریایی ایران

    انجمن علوم و فنون دریایی ایران یک انجمن می باشد

      نظرات