بررسی علت کاهش  برگزاری ازمونهای ورود به حرفه

منبع خبر

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان یک انجمن می باشد

    نظرات