اجرای شن ریزی و زیبا سازی محیط مرکز بهداشت شهر مجلسی توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری

اجرای شن ریزی و زیبا سازی محیط مرکز بهداشت شهر مجلسی توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات