آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت

شهرداری اشتهارد برابر بند الف تبصره ۴  ماده واحده مصوبه شماره ۶۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اشتهارد ، در نظر دارد نسبت به انعقاد دو فقره قرارداد ۱) قرارداد خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت برابر برآورد  به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تسویه حساب ۳۰% به صورت نقدی و مابقی تهاتر با قیر و مطالبات شهرداری از مودیان) و۲) قرارداد خرید جدول و جدولگذاری معابر و انهار سطح شهر شتهارد برابر مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .علاقمندان به شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها شهرداری اشتهارد مراجعه نمایند  .

  • مهلت دریافت اسناد : از تاریخ ۱۳/۰۳/۹۸ تا پایان وقت اداری  ۰۱/۰۴/۹۸
  • مهلت تحویل اسناد : پایان وقت اداری مورخ ۰۱/۰۴/۹۸
  • محل و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت ۱۵:۱۵ مورخ ۰۱/۰۴/۹۸  در دفتر شهردار اشتهارد
  • مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه بر اساس آئین نامه مالی شهرداریها به مبالغ مندرج به شرح ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب شماره ۰۱۰۷۱۰۱۷۸۳۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد یا سایر تضامین معتبر در پاکت الف تا تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۸به دبیرخانه شهرداری اشتهارد تحویل گردد.

* سپرده پروژه خرید و حمل و پخش مکانیزه و دستی آسفالت                                به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

* سپرده پروژه خرید جدول و جدولگذاری معابر و انهار سطح شهر شتهارد              به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
  • سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهدگردید .
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آدرس پروژه: اشتهارد

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه و پیش نویس قرارداد مندرج است .

- جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه تلفن ۰۲۶۳۷۷۲۱۵۰۴ پاسخگو می باشد و جهت ارائه پاکات به آدرس اشتهارد بلوار آیت ا... خامنه ای جنب اداره ورزش و جوانان شهرداری اشتهارد مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اشتهارد

منبع خبر

شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد یک شهرداری در شهر اشتهارد می باشد

    نظرات