آگهی مزایده عمومی فروش سه باب از واحدهای تجاری اداری مقابل بوستان سعدی

آگهی مزایده عمومی فروش سه باب از واحدهای تجاری اداری مقابل بوستان سعدی

شهرداری اشتهارد به استناد بند ۱ مصوبه شماره ۳۱ مورخ ۹۷/۰۲/۲۴ شورای اسلامی شهر اشتهارد، در نظر دارد سه باب از واحدهای تجاری مجتمع تجاری اداری شهرداری اشتهارد واقع در بلوار آیت ا... خامنه ای روبروی بوستان سعدی را برابر شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و طی مزایده عمومی به فروش برساند. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
- تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ می باشد
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
- مهلت دریافت اسناد از سایت: ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
- محل دریافت و تحویل اسناد: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست در سامانه ستادیران (setadiran.ir) ثبت نام و نسبت به اخذ و تکمیل و بارگذاری اسناد اقدام و برابر دستور العمل سامانه مذکور اقدام نمایند.
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده برابر برابر جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب شماره ۰۱۰۷۱۰۱۷۸۳۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد در پاکت الف تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ به دبیرخانه شهرداری اشتهارد تحویل گردد.
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده فراخوان نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد شرکت در مزایده مندرج است.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده تلفن ۰۲۶۳۷۷۲۱۵۰۴ پاسخگو می باشد و جهت ارائه پاکتهای الف به آدرس اشتهارد بلوار آیت ا... خامنه ای جنب اداره ورزش و جوانان شهرداری اشتهارد مراجعه نمایند.
- اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد:۴۱۹۳۴-۰۲۱ و دفتر ثبت نام: ۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷ می باشد.
- قابل ذکر است از برند هزینه آگهی و کارشناسی و مالیات ارزش افزوده اخذ خواهد گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اشتهارد

منبع خبر

شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد یک شهرداری در شهر اشتهارد می باشد

    نظرات