آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت بلوار مصلی

شهرداری اشتهارد برابر مصوبات شماره ۴۶ مورخ ۹۷/۰۶/۱۰ و ۴۸ مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ شورای اسلامی شهر اشتهارد، در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات خرید و حمل و پخش مکانیزه آسفالت بلوار مصلی برابر برآورد و طرح به مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تسویه حساب ۵۰% نقدی و ۵۰% تهاتر با بدهی یا املاک مودیان بدهکار به شهرداری و یا قیر) برابر مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و طی مناقصه عمومی اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- آدرس پروژه: اشتهارد - میدان شهید سلطانی – بلوار مصلی
- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ می باشد.
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
- مهلت دریافت اسناد از سایت: ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
- محل دریافت و تحویل اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه می بایست در سامانه ستادیران (setadiran.ir) ثبت نام و نسبت به اخذ و تکمیل و بارگذاری اسناد اقدام و برابر دستور العمل سامانه مذکور اقدام نمایند.
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب شماره ۰۱۰۷۱۰۱۷۸۳۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد در پاکت الف تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ به دبیرخانه شهرداری اشتهارد تحویل گردد.
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده فراخوان نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد شرکت در مناقصه مندرج است.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه تلفن ۰۲۶۳۷۷۲۱۵۰۴ پاسخگو می باشد و جهت ارائه پاکتهای الف به آدرس اشتهارد بلوار آیت ا... خامنه ای جنب اداره ورزش و جوانان شهرداری اشتهارد مراجعه نمایند.
- اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد :۴۱۹۳۴-۰۲۱ و دفتر ثبت نام: ۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷ می باشد.
- مهلت اخذ و تکمیل و تحویل اسناد: از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۱
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد شرکت در مناقصه مندرج است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اشتهارد

منبع خبر

شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد

شهرداری اشتهارد یک شهرداری در شهر اشتهارد می باشد

    نظرات