لغو مصوبه کمیسیون ماده۵

لغو مصوبه کمیسیون ماده۵

طبق نامه شماره ۳۵/۱/۲۰۰۰۹ مورخ ۹۸/۰۴/۰۳ استاندار محترم،مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۹۷/۱۲/۰۶ مبنی بر لغو مصوبه مرتبط با تفویض اختیار در تغییرکاربری از مسکونی به تجاری اطلاع رسانی می گردد.

تصویر نامه پیوست ۱ پیوست ۲

لینک اصل خبر در سایت

    نظرات