اگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) – (نوبت دوم)

اگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) – (نوبت دوم)

شهرداری چناران درنظر دارد، مدیریت انجام خدمات تنظیف شهری را طبق شرایط و مشخصات مندرج در دفترچه پیمان، از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی به شرکتهای صلاحیت دار برای مدت یک سال واگذار نماید.
مبلغ برآورد: حدود ۳۹/۷۹۹/۵۳۸/۱۰۴ ریال
مهلت مراجعه جهت تهیه اسناد تا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ اداره حقوقی و املاک
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ اداره حراست
زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری چناران
هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
شهرداری در رَد یا قبول پیشنهادات مختار است.
هزینه چاپ دو نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری چناران

منبع خبر

شهرداری چناران

شهرداری چناران

شهرداری چناران یک شهرداری در شهر چناران می باشد

    نظرات