آگهی مناقصه عمومی شماره ۹-۹۸

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹-۹۸

شهرداری زنجان در نظر دارد  نسبت به برگزاری مناقصه عمومی برابر شرایط قید شده در اسناد بشرح جدول ذیل اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشانی ذیل مراجعه نمایند .

۱– مهلت خرید اسناد :از تاریخ انتشار آگهی ۱۹/۴/۹۸ لغایت ساعت ۱۳ مورخ ۲۵/۴/۹۸ میباشد .

۲ – مهلت تحویل اسناد : از تاریخ  ۲۳/۴/۹۸ لغایت ساعت ۱۳ مورخ ۱/۵/۹۸ .

۳– محل خرید اسناد : زنجان  - خیابان خرمشهر – بلوار آزا دی – اداره قراردادها . تلفن تماس : ۰۲۴۳۳۴۲۲۰۳۶  و جهت کسب اطلاعات بیشتر  به آدرس اینترنتی WWW.ZANJAN.IR مراجعه نمایند .

۴– محل تسلیم اسناد : زنجان – خیابان خرمشهر  - بلوار آزادی – شهرداری مرکز  - دبیرخانه مرکزی .

۵– میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه که به یکی از طرق ذیل به شهرد اری ارائه گردد:

الف -  واریز وجه نقد به شماره حساب ۵-۲۲۲۲۱۱۱۱-۴۳-۲۲۱۰ نزد بانک انصار شعبه میدان انقلاب در وجه  شهرداری زنجان .

ب – ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما   ج –  اسناد خزانه    د – انواع  اوراق مشارکت بی نا م

۶ – شرکت درمنا قصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکا لیف شهرداری موضوع ماده۱۰ آیین نامه مالی شهرداری میبا شد

۷ – هزینه انتشار آگهی به عهده برنده گان مناقصه خواهد بود .

۸- پیشنهادات واصله راس ساعت ۳۰/۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۲/۵/۹۸ در جلسه کمیسیون معاملات  که در محل حوزه معاونت مالی و اقتصا دی  تشکیل می گردد با حضور پیشنهاد دهند گان گشا یش  و بررسی خواهد شد .

۹- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه میبایست مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶  بنام شهرداری زنجان نزد با نک ملی شعبه میدان آز ا دی واریز و اصل فیش آن را ارائه نمایند .

۱۰ – محل تامین اعتبار : منابع داخلی شهرداری ( ۳۰ درصد نقدی و ۷۰ درصد غیر نقدی )

۱۱ – شهرداری در رد یا یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد .

* سایر شروط مناقصه و اختیارات و تکالیف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج میباشد *

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد به ریال

میزان سپرده شرکت در مناقصه بریال

ساعت بازگشایی پاکات

حداقل رتبه و گرایش مربوطه

۱

خرید و اجرای رنگ ترافیکی نوبت دوم

۷۹۱ . ۶۴۳ . ۲۹۹ . ۹

۰۰۰ . ۰۰۰ . ۴۶۵

۳۰ . ۱۴   الی ۱۵

افراد حقیقی و حقوقی که در موضوع مناقصه فعالیت دارند .

۲

خرید دوربین های نظارت تصویری شهر زنجان نوبت دوم

-

۰۰۰ . ۲۰۰ . ۳۵۶

۱۵   الی ۳۰ . ۱۵

افراد حقیقی و حقوقی که در موضوع مناقصه فعالیت دارند .

۳

خرید تجهیزات و عملیات اجرائی ساماندهی تابلوهای راهنمای مسیر شهر نوبت دوم

۲۳۵ . ۹۱۷ . ۷۲۶ . ۵

۰۰۰ . ۳۵۰ . ۲۸۶

۱۶   الی ۳۰ . ۱۶

افراد حقیقی و حقوقی که در موضوع مناقصه فعالیت دارند .

۴

خرید و حمل و بار اندازی و نصب دیوارهای پیش ساخته بتنی برای بازگشایی معابر داخل پادگان نوبت دوم

۰۰۰ . ۰۰۰ . ۱۲۰ . ۹

۰۰۰ . ۰۰۰ . ۴۵۶

۳۰ . ۱۶   الی ۱۷

افراد حقیقی و حقوقی که در موضوع مناقصه فعالیت دارند .

۵

خرید کنترلر هوشمند چراغهای راهنمایی شهر زنجان

-

۰۰۰ . ۰۰۰ . ۱۶۰

۱۷  الی ۳۰ . ۱۷

افراد حقیقی و حقوقی که در موضوع مناقصه فعالیت دارند .

۶

خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی

۰۰۰ . ۰۰۰ . ۱۰۰ . ۱۱

۰۰۰ . ۰۰۰ . ۵۵۰

۳۰ . ۱۷  الی ۱۸

افراد حقیقی و حقوقی که در موضوع مناقصه فعالیت دارند .

۷

اقلام مورد نیاز به همراه جزئیات جهت آبرسانی به پارک جنگلی گلستان

۲۰۰ . ۰۲۶ . ۶۶۲ . ۴

۳۲۰ . ۱۰۱ . ۲۳۳

۱۸  الی ۳۰ . ۱۸

افراد حقیقی و حقوقی که در موضوع مناقصه فعالیت دارند .

۸

اصلاح هندسی میادین و تقاطعات در سطح منطقه ۱

۰۶۶ . ۴۱۷ . ۴۷۷ . ۵

۰۰۰ . ۳۸۸ . ۲۷۳

۳۰ . ۱۸  الی ۱۹

پایه  ۳ حقیقی و  ۵   حقوقی دررشته ابنیه یا راه و  باند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

منبع خبر

شهرداری زنجان

شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

    نظرات