آگهی مناقصه عمومی شماره ( ۱۰ - ۹۸ )

آگهی مناقصه عمومی شماره (  ۱۰ - ۹۸  )

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای خرید و تهیه اقلام پارک بانوان غرب زنجان ( ۳ مناقصه )

شهرداری زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره ( ۱۰-۹۸ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۸/۴/۱۳ میباشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه تاریخ ۹۸/۴/۱۳ لغایت ساعت ۱۱  مورخ ۹۸/۴/۱۶

محل و مهلت مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : زنجان خیابان خرمشهر- بلوار آزادی- ساختمان شهرداری مرکز دبیرخانه مرکزی  تا ساعت ۱۱ روز چهار شنبه تاریخ  ۹۸/۴/۲۶

زمان بازگشای پاکت ها :  ساعت  ۱۴ روز چهارشنبه تاریخ ۲۶/۴/۹۸ در محل حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری زنجان به نشانی میدان آزادی شهرداری مرکز خواهد بود .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارئه پاکت های

الف: آدرس زنجان، میدان آزادی، ساختمان شهرداری مرکز  و تلفن : ۰۲۴۳۴۲۲۰۳۶

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :  ۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷  و ۸۵۱۹۳۷۶۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

منبع خبر

شهرداری زنجان

شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

    نظرات