مناقصه شن ریزی معابر

مناقصه شن ریزی معابر

آگهی مناقصه شن ریزی معابر

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز صورتجلسه شماره ۴۹ مورخ ۹۸/۲/۲۶ شورای اسلامی شهر لامرد زیر سازی معابر سطح شهر را به بخش خصوصی واگذار نمائید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه شهرداری مراجعه واسناد دریافت نمائید. مبلغ کل اعتبار ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ومبلغ ضمانت شرکت در مناقصه ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد . شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت ده روز می باشد. دیگر شرایط به پیوست اسناد می باشد.

آگهی نوبت اول :۳ تیرماه ۹۸

آگهی نوبت دوم :۱۰ تیرماه ۹۸

بازگشایی اسناد: شنبه ۲۲ تیرماه ۹۸ ساعت ۱۰ صبح

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لامرد

منبع خبر

شهرداری لامرد

شهرداری لامرد یک شهرداری در شهر لامرد می باشد

    نظرات