ترمیم حفاری ها

ترمیم حفاری ها

آگهی مناقصه ترمیم حفاری ها

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز صورتجلسه شماره ۴۸ مورخ ۹۸/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر لامرد ترمیم حفاری ها را به بخش خصوصی واگذار نمائید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه شهرداری مراجعه و اسناد دریافت نمائید. مبلغ کل اعتبار ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ومبلغ ضمانت شرکت در مناقصه ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد . شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت ده روز می باشد. دیگر شرایط به پیوست اسناد می باشد.

آگهی نوبت اول :۳ تیرماه ۹۸

آگهی نوبت دوم :۱۰ تیرماه ۹۸

بازگشایی اسناد: شنبه ۲۲ تیرماه ۹۸ ساعت ۱۰ صبح

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لامرد

    منبع خبر

    شهرداری لامرد

    شهرداری لامرد یک شهرداری در شهر لامرد می باشد

      نظرات