مناقصه حفظ وحراست

مناقصه حفظ وحراست

آگهی مناقصه حفظ وحراست

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس ردیف ۳ صورتجلسه شماره ۴۹ مورخ ۹۸/۲/۲۶ حفظ و حراست ساختمان اداری به مبلغ سالیانه ۳۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ضمانت شرکت در مناقصه ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال و ساختمان ترمینال ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ضمانت شرکت در مناقصه ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ساختمان آتش نشانی ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ضمانت شرکت در مناقصه ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و شورای اسلامی شهر لامرد ۲۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ضمانت شرکت در مناقصه ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ ریال را به بخش خصوصی واگذار نمائید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه شهرداری مراجعه واسناد دریافت نمائید. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت ده روز می باشد. دیگر شرایط به پیوست اسناد می باشد .

آگهی نوبت اول :۱۰ تیرماه ۹۸

آگهی نوبت دوم :۱۹ تیرماه ۹۸

بازگشایی اسناد: دوشنبه ۳۱ تیرماه ۹۸ ساعت ۱۰ صبح

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لامرد

منبع خبر

شهرداری لامرد

شهرداری لامرد یک شهرداری در شهر لامرد می باشد

    نظرات