برگزاری نشست تخصصی آب دردانشگاه سیستان وبلوچستان

نشست تخصصی باموضوع آب وچالشهای آن صبح امروزباحضورمدیرعامل و معاونین آب منطقه ای،ریس دانشگاه سیستان وبلوچستان وجمعی ازاساتیدودانشجویان مرتبط باحوزه آب درزاهدان برگزارشد

این نشست یکروزه که درسالن فن آوری دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزارشد

در این نشست مدیرعامل آب منطقه ای گفت: آب یک مقوله فرابخشی است وبایدبااین دیدبه آن نگریسته شودتابتوانیم برای دغدغه هایی که دراین بخش داریم چاره اندیشی کنیم که دراین راستابازنگری درسیاستهاوهمچنین دراولویت قراردادن محیط زیست بعنوان اولویت اول استان می تواند به ما کمک کندتابه اهداف خودبرسیم ،وی بااشاره به نقش دانشگاه وپتاسیل خوبی که درآن وجودداردگفت ،مادرخصوص همکاری بادانشجویان درزمینه کارهای تحقیقاتی اعلام امادگی می کنیم وانتظارداریم دانشگاه مارادرزمینه های فرهنگ سازی درمدیریت مصرف آب وانسدادچاههای غیرمجازیاری کند،
اتابک جعفری افزود:  ازپروپزال هایی که باتوجه به مسائل فراروی شرکت آب منطقه ای طرح شودپس ازتاییدحمایت کرده وبااین دانشجویان همکاری می کند.

وی بامعرفی مرکزپایش خشکسالی استان به عنوان اولین مرکزآنلاین پایش وپیش بینی اطلاعات اقلیمی درکشورخواستارهمکاری مجتمع فناوری ونوآوری دانشگاه درخصوص استفاده ازپتانسیل این مجتمع درمدیریت منابع آبی استان شد.

جعفری اظهارداشت:شرکت آب منطقه ای به منظورپشتیبانی ازمخترعین وتولیدکنندگان داخلی ازدیتالاگرهای یک شرکت ایرانی برای ثبت اطلاعات آبی باهزینه کمترازمشابه خارجی آن استفاده کرده است.

دراین نشست یکروزه دکتررضایی ریس دانشگاه گفت :بنابرنظراستاندارمحترم مبنی برارتباط ادارات استان بادانشگاه خوشبختانه این اولین نشست وارتباط است که توسط آب منطقه ای برگزارمی شودکه نشانه اهمیت موضوع آب می باشد

وی اظهارامیدواری کرددراین نشست بتوانیم کمک های مفیدی دربخش آب استان ایفا کنیم وبرنامه ریزی های مناسب برای چندسال آینده داشته باشیم وباعقلانیت دنبال طرحهای جدیدبرویم ،ریس دانشگاه سیستان وبلوچستان افزود،دانشگاه می تواندباهدف ارایه راه حل هایی درقالب خلق ایده های نوبرای چالش بخش آب استان وصرف هزینه های کم یاری گرمدیران باشد،
درادامه این نشست مدیران گروه های آموزشی عمران ،جغرافیا وهمچنین دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی حضورداشتند به ایرادنقطه نظرات خوددرباره چالشهای آبی استان پرداختند وبه بحثهایی ازقبیل ،تلاش برای ذخیره آبهای موجود،فرهنگ استفاده ازآب ،تعغیرات اقلیمی دراستان ،طرح کاهش تبخیردرچاه نیمه های سیستان ،ایجادسامانه جامع اطلاعات ،تلاش برای حق آبه محیط زیست وارتباط بیشترومفیدبادانشگاه رامطرح کردند

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات