احتراماً باتوجه به قرارداد درمان جمعی و عمر و حوادث کارکنان فی مابین وزارت نیرو و شرکتهای بیمه گر برای دوره زمانی۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ...

احتراماً باتوجه به قرارداد درمان جمعی و عمر و حوادث کارکنان فی مابین وزارت نیرو و شرکتهای بیمه گر برای دوره زمانی۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ...

احتراماً باتوجه به قرارداد درمان جمعی و عمر و حوادث کارکنان فی مابین وزارت نیرو و شرکتهای بیمه گر برای دوره زمانی۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تا۱۳۹۹/۰۴/۰۱ بدینوسیله شرایط واریز حق بیمه جهت استفاده از مزایای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان بشرح ذیل اعلام میگردد . چنانچه متقاضیان محترم تمایل داشته باشند میتوانند با واریز حق بیمه مربوطه به حساب ۰۱۰۵۶۷۴۱۵۵۰۰۲ بنام شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی نزد بانک ملی شعبه شریعتی تبریز و ارائه فیش آن از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ نسبت به ثبت نام بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران اقدام نمایند .

- مبلغ حق بیمه ماهانه به ازای هر نفر ۸۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ حق بیمه سالانه -/۹.۶۰۰.۰۰ ریال به ازای هریک از بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان توسط متقاضیان طبق جدول ذیل پرداخت خواهد شد .

- توضیح اینکه فرزندان بازنشستگان اعم از فرزندان ذکور و اناث تا زمانیکه از سازمان تامین اجتماعی دفترچه درمانی داشته باشند مشمول بیمه تکمیلی با شرایط فوق خواهند بود .

- مبلغ-/ ۱.۶۰۸.۰۰۰ ریال حق بیمه سالانه از بابت پوشش بیمه عمر مصوب و تکمیلی تا سن ۸۵  سالگی صرفاً برای خود بازنشستگان طی فیش جداگانه .

تبصره : قطعیت انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث منوط به ثبت نام حداقل ۵۰% بازنشستگانی که مشمول قرارداد بیمه درمان تکمیلی هستند می باشد .

- تکمیل فرم تقاضا ، کپی صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعی بازنشستگان و مستمری بگیران به همراه کپی دفترچه افراد تحت تکفل (برای آندسته از بازنشستگان محترمی که بار اول از بیمه تکمیلی استفاده می نمایند ) .

طبق توافق انجام شده با بیمه گر ثبت نام و واریز حق بیمه مربوطه طبق جدول ذیل انجام و در غیر اینصورت قابل قبول نخواهد بود .

نحوه واریز مبلغ نقدی و چکها (چک ملی-صیاد) ( تکمیل چکها در محل ثبت نام )

تعدادنفر

کل مبلغ حق بیمه

واریز نقدی

چک اول بتاریخ ۰۵/۰۷/۹۸

چک اول بتاریخ ۰۵/۰۹/۹۸

چک اول بتاریخ ۰۵/۱۲/۹۸

۱

۹.۶۰۰.۰۰۰

۳.۶۰۰.۰۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰

۲

۱۹.۲۰۰.۰۰۰

۷.۲۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

۳

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

۱۰.۸۰۰.۰۰۰

۶.۰۰۰.۰۰۰

۶.۰۰۰.۰۰۰

۶.۰۰۰.۰۰۰

۴

۳۸.۴۰۰.۰۰۰

۱۴.۴۰۰.۰۰۰

۸.۰۰۰.۰۰۰

۸.۰۰۰.۰۰۰

۸.۰۰۰.۰۰۰

۵

۴۸.۰۰۰.۰۰۰

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

واریز نقدی بحساب شماره ۰۱۰۵۶۷۴۱۵۵۰۰۲ شرکت مدیریت تولید برق آذربایجانشرقی

لینک اصل خبر در سایت شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

منبع خبر

شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

شركت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات