گزارش به مجمع عمومی
گزارش به مجمع عمومی
دوشنبه ۲۴/تیرماه ۱۳۹۸

فایل ضمیمه حاوی گزارش های زیر است:

- گزارش ارکان جامعه شامل گزارش شورای مدیریت دوره شانزدهم، گزارش هیئت بازرسان و گزارش هیئت داوری.
-گزارش گروه‌های تخصصی جامعه .
-گزارش کمیته‌های جامعه.

دریافت فایل ضمیمه لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات